niepoprawna.

29 tekstów – auto­rem jest niepop­rawna..

'na­wet nie wiesz, że pat­rzysz na tą, przy której przes­ta­nie bić Twe serce. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 września 2013, 14:05

W jed­nej chwi­li można stać się z ko­biety mężczyzną, z bo­gate­go bied­nym, z mądre­go głupim i na od­wrót, po­nieważ dla każde­go chwi­la trwa inaczej. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 26 lutego 2013, 22:24

chcę dzielić się z Tobą każdym uśmie­chem i każdą łzą,
każdą ra­dością i smutkiem,
chwilą i każdym dniem,
życiem - bez ograniczeń. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 sierpnia 2012, 08:46

nie jes­teś pew­ny czy jes­teś go­towy iść tam, gdzie się boisz?
to idź tam. prze­bywaj tam tak często, aż się przyz­wyczaisz.
aż po­konasz strach przed niez­na­nym, przed tym cze­go się boisz.
za­nim on po­kona Ciebie.
 

myśl
zebrała 13 fiszek • 28 maja 2011, 19:17

zwy­cięstwo często kształtu­je pychę w po­goni za ko­lejną wyg­raną, a po­rażka re­duku­je niedos­ko­nałości aby stać się lepszym. 

aforyzm
zebrał 58 fiszek • 7 maja 2011, 01:01

de­mony tkwią w cieka­wości ludzkiej głupoty

myśl
zebrała 24 fiszki • 6 maja 2011, 02:39

bar­dzo często jest tak, że praw­da jest in­na niż nam się wydaje. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 17 lutego 2011, 14:15

ko­lej­ne złama­ne przez Ciebie słowo,
to ko­lej­ne umierające mo­je marzenie.
 

myśl
zebrała 22 fiszki • 16 lutego 2011, 11:58

1 2 3 4

niepoprawna.

I am what. I am.

Zeszyty
Facebook
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

niepoprawna.

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Reklama