niepoprawna.

32 teksty – auto­rem jest niepop­rawna..

po­wie­działam "kocham Cię".
kon­sekwen­tna w swoich słowach, znoszę każdy ból. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 23 czerwca 2014, 23:13

może gdy­bym mi­liony na kon­cie miała.
to miłość byłaby wo­bec mnie wspaniała? 

myśl • 16 czerwca 2014, 23:30

' Tęsknię za miłością.
Za ciepłymi ra­miona­mi,
za głas­ka­niem po po­liczku jeszcze przed śniadaniem.
Z tęskno­ty drżę już cała, wpat­rując się nocą w gwiaz­dy.
Z nadzieją, że z twych ust, w końcu usłyszę:
Kocham Cię nad życie!

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 maja 2014, 00:27

'na­wet nie wiesz, że pat­rzysz na tą, przy której przes­ta­nie bić Twe serce. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 września 2013, 14:05

W jed­nej chwi­li można stać się z ko­biety mężczyzną, z bo­gate­go bied­nym, z mądre­go głupim i na od­wrót, po­nieważ dla każde­go chwi­la trwa inaczej. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 26 lutego 2013, 22:24

chcę dzielić się z Tobą każdym uśmie­chem i każdą łzą,
każdą ra­dością i smutkiem,
chwilą i każdym dniem,
życiem - bez ograniczeń. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 sierpnia 2012, 08:46

nie jes­teś pew­ny czy jes­teś go­towy iść tam, gdzie się boisz?
to idź tam. prze­bywaj tam tak często, aż się przyz­wyczaisz.
aż po­konasz strach przed niez­na­nym, przed tym cze­go się boisz.
za­nim on po­kona Ciebie.
 

myśl
zebrała 14 fiszek • 28 maja 2011, 19:17

zwy­cięstwo często kształtu­je pychę w po­goni za ko­lejną wyg­raną, a po­rażka re­duku­je niedos­ko­nałości aby stać się lepszym. 

aforyzm
zebrał 59 fiszek • 7 maja 2011, 01:01

de­mony tkwią w cieka­wości ludzkiej głupoty

myśl
zebrała 24 fiszki • 6 maja 2011, 02:39

bar­dzo często jest tak, że praw­da jest in­na niż nam się wydaje. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 17 lutego 2011, 14:15

niepoprawna.

I am what. I am.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

niepoprawna.

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

23 czerwca 2014, 23:13niepoprawna. do­dał no­wy tek­st powiedziałam kocham Cię. kon­sekwen­tna w [...]

16 czerwca 2014, 23:30niepoprawna. do­dał no­wy tek­st może gdy­bym mi­liony na [...]